Bra villkor för jobb och företagande i Nyköping

Inlagt av orwin ons, 2017-08-09 - 21:46
Frisör

Fler jobb och minskat utanförskap är kärnan i Moderaternas politik. Det är kommunmedborgarnas arbete som lägger grunden för den gemensamma skattefinansierade välfärden. Genom arbete och egen försörjning stärks människors självkänsla, men även samhällets sammanhållning ökar.

Förutsättningar för fler i arbete börjar många gånger lokalt och därför är det viktigt med ett tydligt lokalt perspektiv i den moderata jobbpolitiken. Moderaterna ska ligga i framkant även när det gäller effektiva lokala åtgärder för att underlätta för människor att komma ut på arbetsmarknaden.

Kommunen har ett stort ansvar för att skapa goda lokala villkor för entreprenörskap och företagande. För att nå framgång handlar det många gånger om att byta myndighetsperspektivet mot ett tydligt serviceperspektiv.

Vi vill uppnå ett näringsliv i toppklass. En av kommunpolitikens viktigaste uppgifter när det gäller goda förutsättningar för näringslivet är att minimera onödig byråkrati.

Ett bra företagsklimat genererar tillväxt och arbetstillfällen, vilket är nödvändigt för en hållbar ekonomi. Arbetstillfällen omsätts till människor i arbete vilket ger ökade skatteintäkter som sedan används för att utveckla skola, äldreomsorg samt övrig välfärd.

Kommunen ska garantera en rättssäker och effektiv handläggning av alla ärenden. Snabb, korrekt och förutsägbar tillämpning av lagar och bestämmelser skapar goda förutsättningar för företagande. Bra bemötande, hög tillgänglighet och god service från kommunens sida gentemot näringslivet ska vara självklart.

Effektiv behandling av ärenden kan gälla alltifrån handläggningstider för enklare bygglov till svar på förfrågningar som företagen kan behöva ett snabbt besked på. Tydliga mål, med löften om att tillståndsärenden ska hanteras skyndsamt eller inom en viss tid, gör kommunens ansvar gentemot företagen tydligt och visar på en vilja till service och dialog. De flesta ärenden borde läggas på kommunens hemsida så att den sökande via inloggning kan följa var i processen ett ärende befinner sig.

Det är viktigt att det är lätt för företag att komma i kontakt med kommunen. Vi ser gärna en utveckling av konceptet ”en väg in” eller företagslots där företagare endast ska behöva ha en kontaktperson för alla sina ärenden med kommunen.

Vi vill utveckla kommunens tjänstegarantier för att tydliggöra vilken servicenivå som kan förväntas från kommunen. När kommunen brister i sitt åtagande, enligt tjänstegarantierna, bör kompensation till enskild utgå.

Kommunens uppgift är inte bara att följa befintlig konkurrenslagstiftning, utan att även ha ett moraliskt ansvar för att undvika att konkurrera med befintliga och framtida näringsidkare. Kommunen ska inte sälja tjänster och varor som konkurrerar med privata aktörer.

Att lägga ut verksamheter på entreprenad genom väl fungerande kvalitativa offentliga upphandlingar anser vi vara en självklarhet. Att dessa sedan följs upp är av största vikt.

Det är också av särskild vikt att små och lokala företag ges möjlighet att delta i kommunens upphandlingar. Större upphandlingar kan med fördel styckas upp i mindre delar för att möjliggöra för mindre företag att delta.

Inom välfärdsområdet, som traditionellt sett bedrivits i offentlig regi, är det viktigt med en positiv syn på andra utförare. De möjligheter till kundvalsmodeller som Lagen om Valfrihetssystem (LOV), skapar ska utnyttjas, inte enbart inom hemtjänsten, utan också inom handikappomsorgen.Det är inte minst betydelsefullt för att ge välfärdens medarbetare möjlighet att utveckla idéer och starta företag. Här finns en majoritet av kvinnor och vi vill främja kvinnors företagande.

I princip ska kommunen inte bedriva någon näringsverksamhet. I de fall kommunen driver kommunala bolag ska dessa ha tydliga ägardirektiv, ligga klart inom den kommunala kompetensen, drivas affärsmässigt och ha marknadsmässiga avkastningskrav för att undvika osund konkurrens. Kommunen ska alltid tydligt motivera varför en verksamhet drivs eller ägs av kommunen.

Vi kommer att fortsätta pröva om det finns uppgifter som idag sköts av kommunens bolag som bättre eller lika bra kan skötas av det privata näringslivet.

En viktig faktor för att lyckas locka etableringar och arbetskraft till kommunen är väl fungerande välfärdstjänster. Tillgänglighet till trygga förskolor, skolor med hög kvalitet och andra välfärdstjänster är en viktig konkurrensfördel för kommunen.

Kommunens planering med en kombination av bostäder, arbetsplatser, god närmiljö, service och väl fungerande kollektivtrafik gynnar det lokala näringslivet samtidigt som det stärker kommunens attraktionskraft.

Möjlighet att rekrytera personal med rätt kompetens är en av förutsättningarna för att företagen i kommunen ska kunna växa och att nya företag ska vilja etablera sig. Prognoser för framtiden visar att det kommer att råda brist på kompetens inom vissa områden på arbetsmarknaden. Samarbete mellan skola och näringsliv kommer därför att bli allt viktigare. Elever ska i ett tidigt skede få möjlighet till arbetsmarknadskunskap för att underlätta sitt studieval och i slutänden bli mer anställningsbara för företagen. Vi vill dessutom verka för fler yrkesutbildningar, som ska drivas i nära samarbete med näringslivet, för att öka matchningen mot arbetsmarknaden.

Besöksnäringen står för en växande del av Nyköpings ekonomi och sysselsättning. Skavsta flygplats innebär att Nyköping som besöksmål attraherar allt fler utländska besökare. Tillsammans med näringslivet vill vi utveckla en attraktiv besöksnäring under årets alla årstider. Det är också viktigt att besökare och turister snabbt hittar information om staden, näringslivet, besöksmål m.m. Vi menar att ett öppet trådlöst nätverk skulle stärka centrums attraktionskraft som mötesplats för såväl Nyköpingsbor som besökare.

Vi vill att kommunen utvecklar e-tjänster. För att öka öppenhet och tillgänglighet för medborgarna är en välfungerande e-förvaltning en av de viktigaste delarna. Det handlar om att ge människor möjlighet att till exempel välja förskola, göra felanmälan, kvalitetsjämförelser eller få del av annan samhällsservice elektroniskt.

Vi vill:

  • Utveckla lokala åtgärder för att underlätta för människor att komma ut på arbetsmarknaden
  • Arbeta för ett företagsklimat i toppklass
  • Införa ”En väg in” för att förenkla för företagen
  • Utöka garantierna för de tjänster som kommunen utför och dessutom införa kompensation för enskilda som inte får garantin uppfylld
  • Möjliggöra för mindre företag att delta i upphandlingar genom att göra delade upphandlingar
  • Utveckla samarbetet med näringslivet
  • Införa arbetsmarknadskunskap i skolorna och fler yrkesutbildningar
  • Pröva möjligheten till ett öppet trådlöst nätverk i centrum
  • Utveckla kommunens e-tjänster