Hedersförtryck - Nyköpings största jämställdhetshot

Inlagt av orwin ons, 2019-03-06 - 20:44
Klara Olander, Anna af Sillèn, Inger Sjulson och Anniola Nilsson

Alla flickor, pojkar, män och kvinnor i Nyköping ska känna sig fria och trygga att fatta beslut om sina egna liv och kroppar. Förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck har ökat i Sverige och mörkertalet är stort. Ett stort ansvar faller på kommunerna att förebygga hedersförtryck och att hjälpa de som utsätts.

Nyköpings kommun behöver ta krafttag för att stärka sin förmåga på området och ett första steg är att ta fram en handlingsplan för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Detta föreslog vi moderater redan för två år sedan, men fortfarande har inte Socialdemokraterna tagit ställning till det.
Under tiden har antalet utsatta personer ökat och problematiken blivit än större. Hedersförtryck är vår största jämställdhetsutmaning i Sverige idag, och Nyköping är inget undantag. Samtidigt kan inte hedersförtryck och våld mot kvinnor och flickor hanteras som ”endast” en jämställdhetsfråga. Jämställdhet och hedersförtryck handlar i stor utsträckning om att varje individ ska få sin lagliga rätt tillgodosedd.

Hedersförtryck kännetecknas av att det oftast är kollektivt utövat, att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central och att valet av partner inte är individens eget val utan en angelägenhet för familjen eller hela släkten. Förtrycket drabbar både flickor och kvinnor, pojkar och män och det är både män och kvinnor som är förövare.

Vårt arbete för att stoppa hedersförtryck måste omfatta flertalet olika insatser varav vissa utgår från ett politiskt ansvarstagande på kommunal nivå, andra på regional nivå och ytterligare några på nationell nivå. Här är fem insatser vi bedömer nödvändiga och brådskande:

  • Ge frågan hög politisk prioritet och ta fram en handlingsplan för arbetet mot hedersförtryck i Nyköping.
  • Kartlägg förekomsten av hedersförtryck och hedersrelaterat våld i vår kommun.
  • Stärk den sörmländska vården för flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning.
  • Utred ett svenskt förbud av slöja på flickor i för- och grundskola.
  • Stärk arbetet för att förhindra tvångsäktenskap – vidta åtgärder för att förhindra att barn och ungdomar förs ur landet mot sin vilja.

En handlingsplan för arbetet mot hedersförtryck och hedersrelaterat våld är ett första steg som Nyköpings kommun bör ta omgående. Detta för att belysa problemet, skapa en bild av omfattningen och tydliggöra rutiner när misstanke om hedersförtryck förekommer.Det är en nödvändig åtgärd för att vi ska kunna hjälpa de flickor och pojkar som lever i vår kommun men utan den frihet de har laglig rätt till.
För att det ska bli verklighet måste kommunens S-ledda styre börja agera– politiken ska inte stå i vägen för människors frihet, utan tvärtom stärka den. Hedersförtrycket är vår tids största jämställdhetsutmaning, den måste antas med stort politiskt mod och beslutsamhet.

Anna af Sillén (M)
Maria Gilstig (M)
Anniola Nilsson (M)
Inger Sjulsson (M)
Klara Olander (M)

 

Oppositionsråd, Nyköping
Distriktssköterska
Restauratör
Nyköping
Artikeltyp