Hyresrätter viktigt även i framtiden

Inlagt av orwin mån, 2018-09-03 - 22:11
Husbygge

I bostadspolitiken framförs ofta vikten av tillgång till hyresrätter till rimliga priser. Allmännyttan i form av kommunala bostadsbolag framhålls ofta som en garanti för detta. Vissa klarlägganden behöver dock göras då bostadspolitiken påverkas av en mängd faktorer, som inte enkelt har några självklara lösningar.

Ett stort problem med lägenheter i flerfamiljshus är att de är förhållandevis dyra att bygga och underhålla, samt att de märkligt nog är mer energislukande än många moderna småhus. Detta leder till mycket höga kostnader för byggande, drift och underhåll.

För att få en acceptans för höjda hyresnivåer sätts därför hyrorna i ”allmännyttan” alltid efter förhandling med Hyresgästföreningen. Allmännyttan och Hyresgästföreningen har accepterat inslag av marknadsprissättning vid framförallt nybyggnation och renovering. Att låta hyresgäster i äldre, slitna hus betala en hög hyra för att andra ska kunna bo billigare i nya eller nyrenoverade hus har ansetts orättvist.

Verkligheten har därför tvingat fram mer marknadsinriktade lösningar för att få till den nödvändiga upprustningen och framförallt öka nyproduktionen. Hyresrätten är en viktig del i bostadsmarknaden och har för hyresgästerna historiskt varit mycket bra till priset av ett något dyrare boende.

För att hyresrätten ska vara attraktiv även i framtiden måste man rationalisera och modernisera byggandet genom bättre projektering med t ex fabrikstillverkade, energieffektiva flerfamiljshus i trä. Driften av fastigheterna kan förbättras genom att de boende får ett större inflytande och ansvar. Underhållskostnaderna kan minska om man får ett bostadsbestånd som är bättre anpassat till antalet personer som bor där bl a genom ett minskat slitage på kök och våtutrymmen.

Allmännyttan har där en stor möjlighet men även de privata fastighetsägarna kan bidra med kreativa lösningar för att tillgodose bostadsmarknaden med attraktiva hyresrätter i framtiden.

Kjell Ericson (M)
 

Lantbrukare
Artikeltyp