Insatserna mot tobaksrökning måste stärkas

Inlagt av orwin tors, 2018-05-24 - 22:00
Tack jag röker inte

Sörmlands län har antagit visionen om att vara Sveriges friskaste län år 2025. Nära 3000 personer i länet insjuknar varje år i rökrelaterade sjukdomar som kräver vård och som belastar en redan ansträngd sjukhusvård. Rökning är den enskilt största orsaken till för tidig död, sjukdom och ohälsa. Många som drabbas av rökningens skador är personer som själva inte röker men som fått i sig den giftiga röken som passiv rökning. Om tobaksrökning kan brytas, kan det leda till snabbt förbättrad folkhälsa. Kommunen och Landstinget i Sörmland har infört rökfri arbetstid och. utöver de uppenbara hälsoriskerna finns en rad miljömässiga, ekonomiska och sociala vinster med att sluta röka.
 
Vi har stora utmaningar framför oss eftersom vi får många nyanlända flyktingar till Sörmland och tobaksbruket bland dem är mycket högre än bland befolkningen i stort. Många andra regioner som ex. region Skåne och hållbar utveckling Skåne har gjort en informationssatsning på att få nyanlända att sluta med tobak och rökning. Vårdcentralen Skiftinge i Eskilstuna har arbetat med nya koncept för rökstopp. Rökning är ofta kopplad till tradition och kultur och det kan upplevas svårt att bryta mot tidigare vanor. Under raster kan man utanför Campus Nyköping se att tobaksrökning är mera utbrett bland grupper av utrikesfödda jämfört med svenskfödda elever. Även bland unga flickor sker en markant ökning av rökning.

Från Lärarförbundets skyddsombud har vi fått följande brev om rökning på Nyköpings gymnasium, Gripenområdet:
”Vill uppmärksamma er på ett arbetsmiljöproblem. Enligt rubricerat så är det förbjudet att röka på skolgården, problemet är att det inte finns några sanktionsmöjligheter. Dagligen tvingas vi lärare och medarbetare på Nyköpings gymnasium konfronteras med elever som står i direkt anknytning till skolans byggnad. Ofta blir det konfrontationer med hårda ord och personal kallas idioter och känner sig ofta hotade. Ska det vara så svårt att få till konsekvenser för de som inte hörsammar förbudet. Vi personal orkar snart inte ta konflikterna utan struntar i att "säga till", eller att säga till och med risk för att bli nonchalerade och känna sig hotade. Gör något!”

Den styrande koalitionen inom landstinget Sörmland har gjort vissa insatser för att minska tobaksbruket, men då helhetsperspektivet saknas, blir åtgärderna fragmenterade och otillräckliga. Det återstår en lång resa för att stävja det skadliga tobaksbruket och om vi menar allvar med att bli Sveriges friskaste län 2025, måste vi intensifiera våra förebyggande insatser eftersom nikotin även ökar benägenheten att bli beroende av andra droger.

Ursula Falkringe (M)
Tandläkare och landstingspolitiker
Inger Sjulsson (M)
Lärare, kommun- och landstingspolitiker
 

Artikeltyp