Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar

Inlagt av orwin lör, 2018-09-01 - 21:22
Flicka på bänk

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar! Socialstyrelsen kom i december 2017 ut med en rapport som visade att 1 procent av unga flickor och pojkar (ålder 10-17), 10 procent av unga män (ålder 18-24) samt 15 procent av unga kvinnor (ålder 18-24), lider av någon form av psykisk ohälsa.

Självklart är mörkertalet stort, många barn och unga mår dåligt även om de inte söker vård eller kvalificerar för en psykiatrisk diagnos. Vi vet att dålig självbild är en bidragande orsak till försämrad psykisk hälsa, speciellt bland unga. Vår självbild är tätt sammankopplad med vår identitet, vi måste alltså ta reda på vilka vi är (vad vi gillar/ogillar, våra styrkor/svagheter, vad vi står för,hur vi reagerar etc.) för att kunna utveckla en hälsosam självbild. Därför borde vi i ett tidigt skede, hjälpa barn lära sig om sig själva. Barn behöver hjälp och stöttning i att reflektera över sin identitet och sin självbild, samt att sätta ord på sina tankar och känslor.

Kan skolan utformas för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga genom att främja utvecklingen av en positiv självbild? Jag föreslår att det på varje skola ska finnas utbildad personal som arbetar terapeutiskt med barnen och guidar dem att hitta sig själva. Detta ska vara en obligatorisk del av utbildningen som alla skolbarn får ta del av. Barn ska få lära sig om sin egen personlighet och varför de agerar och reagerar som de gör. De ska förstå sina styrkor och svagheter samt lära sig verktyg och strategier för att hantera stress och problem utifrån sina egna förutsättningar.

På detta sätt tror jag att barn kan utveckla starka identiteter och positiva självbilder. Alla skolbarn skulle på detta sätt få sina individuella behov tillgodosedda. Vissa kommer självklart behöva mer stöd, men de kan identifieras på ett tidigt stadium och slussas vidare till specialinstanser som BUP. Jag tror även att detta skulle gynna föräldrar/familjer med tidigt stöd och lärarna kan ägna sig mer åt undervisningen.

Fredrik Sjöberg (M)
 

Lantbrukare
Etiketter
Artikeltyp