Vi tar krafttag mot hedersförtrycket – en del i det arbetet är att hantera slöjtvång på barn

Inlagt av orwin tors, 2019-03-21 - 11:28
Anna af Sillén

Flickor och kvinnor som utsätts för hedersförtryck vittnar om att kraven på att täcka sin kropp och sitt hår är en del av själva förtrycket. Ett förtryck som ökar i Sverige idag. Krafttag måste tas för att motarbeta hedersförtryck i alla dess former. Som en del i det arbetet bör förutsättningarna för ett  slöjförbud i förskola och grundskola utredas. I väntan på att riksdag och regering agerar bör vi göra vad vi kan på lokal nivå för att motverka hedersförtryck. Därför har moderaterna i Nyköping och Eskilstuna föreslagit att våra kommuner gemensamt utreder frågan om slöjförbud i skolan.

Framtidens Sverige behöver en utökad politik för frihet. En frihet för alla, där både kvinnor och män har lika förutsättningar att själva välja det liv de önskar. Den självklara utgångspunkten är att varje individ själv bestämmer över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Men i dag har vi i Sverige parallella samhällen där en del av den svenska befolkningen lever i frihet, medan i andra områden begränsas människor och förnekas sina mänskliga rättigheter. På en del orter utsätts kvinnor för trakasserier för att de inte följer uppsatta regler om klädsel och livsstil som personer i deras bostadsområde har formulerat, eller utifrån starka påtryckningar från andra grupper på annan ort. Hedersförtrycket är ett allvarligt, och växande, hot mot jämställdhet och det krävs politiskt mod och handlingskraft för att motarbeta det. Moderaterna måste, såsom frihetsparti, vara drivande i det arbetet.

I våra skolor och förskolor ska barn fostras till demokratiska medborgare, all utbildning ska enligt skollagen "förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på". Vi måste vara tydliga med att svensk lag och mänskliga rättigheter gäller alla. I detta finns inga undantag. Frihet, ansvar, möjlighet att kunna påverka sin vardag och försörja sig själv är sammantaget de självklara fundament på vilka demokratin vilar och som i sin tur är nyckeln till jämställdhet. Hedersförtrycket och dess symboler går i direkt konfrontation med vår syn på vad ett fritt samhälle ska vara och måste motarbetas. Därför anser vi att ett större ansvar måste tas för att skydda barn från hedersförtryck och en del i detta är att vidta åtgärder för att minderåriga flickor inte ska utsättas för förtryck under skoltid. Idag lämpas den här frågan över på skolan, helt utan stöd från politiken. Det är orimligt att lärare och rektorer ställs inför svåra beslut när familjer trycker på åt olika håll. Det behövs dels vägledning och dels ett gemensamt förhållningssätt över landet, inte bara för att motverka förtrycket utan också för att stötta skolpersonal i det arbetet.

Sveriges riksdag bör tillsätta en utredning av ett slöjförbud i grundskola och förskola. Ett förbud gör att det är samhället som tar konflikten med familjerna – och inte enskilda flickor och kvinnor. Att förbjuda beslöjning i skolan skulle skydda kvinnor och flickor vars frihet inskränks av patriarkala kulturer. Minderåriga flickor ska inte förknippas med en sexualisering som svensk lag inte stödjer. Svenska skolan ska inte medverka till att upprätthålla så kallade oskulds- och hedersnormer.

I väntan på att riksdag och regering agerar bör vi göra vad vi kan på lokal nivå för att motverka hedersförtryck. Att utreda slöjförbud i för- och grundskola är en del av  arbetet mot hedersförtryck.  I länkarna nedan kan du läsa tidigare inlägg och förslag på åtgärder som Nyköpingsmoderaterna gjort gällande hedersförtryck.

 

Oppositionsråd, Nyköping
Artikeltyp