Politiska möten

Stora gruppen
Cirka en gång i månaden har vi möte med "Stora gruppen". Då samlas våra aktiva politiker för att arbeta med aktuella frågor, gå igenom ärenden inför kommande kommunfullmäktige och annat politiskt arbete. Här ges en dragning av ärenden och en fördjupad version av större frågor. Ibland har vi också en gästtalare på plats för att fördjupa och utbilda oss på ett särskilt område eller inom ett visst ämne. Nyköpingsmoderaternas politiska arbete leds av gruppledare Anna af Sillén.
Stora Gruppens möten äger rum i moderatlokalen på V:a Kvarngatan 32 i Nyköping och är öppet för alla medlemmar i Nya Moderaterna – välkommen!
Du hittar vår mötesplan längre ned på sidan.

Här hittar du kontaktuppgifter till Anna af Sillén

Föreningsstyrelsen
Varje månad sammanträder Nyköpingsmoderaternas föreningsstyrelse. Styrelsen leds av ordförande Tommy Johnsson. Styrelsen är navet i Nyköpingsmoderaterna och hanterar alla organisatoriska frågor såsom exempelvis medlemsfrågor, kampanjaktiviteter och valrörelser. Föreningsstyrelsen är representerad i moderaternas länsförbundsstyrelse.

Här hittar du kontaktuppgifter till Tommy Johnsson

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Vart fjärde år väljer Nyköpingsborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter 61 ledamöter varav 16 är moderater som tar beslut i alla stora frågor om Nyköping.Fullmäktige kan sägas vara den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. Alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i en verksamhetsnämnd och i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige sammanträder i Stadshuset en gång i månaden. Det är möten som är öppna för allmänheten och aktuella datum och tider finns på kommunens hemsida: www.nykoping.se

Regionfullmäktige
Regionfullmäktige är Region Sörmlands högsta beslutande organ och fattar beslut i de stora övergripande frågorna för Sörmland, bland annat skattesats och budget. Här sitter 79 ledamöter, varav 14 moderater, som väljs vid allmänna val vart fjärde år, direkt av dig som bor i Sörmland.
Regionfullmäktiges sammanträden hålls på Sörmlands Museeum, vid hamnen i Nyköping. Det är öppna, offentliga möten, dit allmänheten är välkommen att sitta med och lyssna.
Du hittar aktuella datum på www.regionsormland.se

Här hittar du en sammanställning över våra medlemsaktiviteter.